Kontakt

ENGLISH VERSION:

 РУССКИЙ:

 

 

 

tel: 773 525 952

e-mail: studiorealit@seznam.cz

 

 

Všeobecné podmínky

Podmínky využívání služeb serveru odhad on-line na serveru studiorealit.com


1. studiorealit.com je server provozovaný společností Studio Realit, s.r.o., IČ: 27196780; dále jen Provozovatel.
2. studiorealit.com poskytuje zpoplatněné odhadcovské služby, především pak odhady nemovitostí které jsou definovány na základě podkladů od soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
3. Provozovatel v rámci služby odhad online poskytuje popř. zprostředkovává služby kupujícímu na základě zadaných informací, které následně zpracovává dle běžně platných zvyklostí a pravidel. Protože v rámci služby odhad online pracuje na základě nepodložených a také neověřených informací nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu nebo upotřebitelnost výsledného odhadu.
4. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
5. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb studiorealit.com ani za způsob jakým služby studiorealit.com využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb studiorealit.com. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb studiorealit.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
7. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb studiorealit.com věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby studiorealit.com mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
8. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které studiorealit.com nabízí.
10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři s osobními údaji Provozovatelem (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely správy inzerátů a zobrazení údajů ostatním Uživatelům serveru a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Provozovatelem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity Provozovatelem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Provozovatele.
Prohlášení Provozovatele

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
• rychle a s malým úsilím získáte odhad Vaší nemovitosti, jeho aktuální ceny
• orientační odhad ceny nemovitosti Vám poslouží nejen před jeho koupí nebo prodejem
• expresní odhady zpracováváme na podkladě Vámi zadaných informací
• vyhnete se nevýhodným obchodům, zorientujete se v cenách nemovitostí ve vaší lokalitě. Naše služba je určena pro celou ČR
• k našemu odhadu obvyklé ceny nemovitosti přidáme doporučení k určení prodejní nebo kupní ceny s ohledem na výhodný, popř. rychlý prodej nebo koupi dané nemovitosti